•  

  ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020​

  Δωρέαν εκπόνηση Επενδυτικού Σχεδίου και κατάθεση Πρότασης στις ενεργές Προσκλήσεις του ΕΣΠΑ

 • Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  Δωρεάν υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

  Πρόγραμμα "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"

   

  Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

  Η 3η και τελευταία Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων θα διαρκέσει από 8/11/2017 έως 13/12/2017

  Ωστόσο, κάνουμε ήδη δεκτές αιτήσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο φάκελός σας θα κατατεθεί το συντομότερο δυνατό με την έναρξη της Γ' Περιόδου Υποβολής.

 • Κριτήρια Επιλογής

  Απόφοιτοι ΑΕΙ/Α.ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι Μουσικών Εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995). Μπορούν να συμμετέχουν:

   Κατηγορία Δικαιούχων Α:

   Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

   Κατηγορία Δικαιούχων Β:

   Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

   Επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους, με 5.000-25.000€ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000€ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

  • Η διαδικασία διαρκεί συνήθως 3-7 ημέρες

   Ποια είναι η διαδικασία;

   1

   Συμπληρώνεις τη φόρμα

   2

   Ελέγχουμε την εκπλήρωση των κριτηρίων

   3

   Κάνουμε συνάντηση γνωριμίας

   4

   Καταθέτουμε την πρόταση δωρεάν

  • Γιατί να επιλέξεις εμάς;

   Δωρεάν δημιουργία και υποβολή φακέλου ΕΣΠΑ

   Υπό την επίβλεψη του "Ελληνικού Ινστιτούτου για το ΕΣΠΑ και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα"

   Διασφάλιση υψηλής ποιότητας της πρότασης και συνεπώς υψηλότατου ποσοστού επιτυχίας

  • Αν για κάποιο λόγο δεν σας εμφανίζεται η φόρμα, πατήστε εδώ.

   Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • Επιπλέον Πληροφορίες

   Τι επιδοτείται:

    

   Κατηγορίες ενέργειας/ δαπάνης και μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου:

    

   • Λειτουργικά (όπως ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες): 60%
   • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (όπως νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης): 20%
   • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (όπως σχεδιασμός και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας): 10%
   • Προμήθεια αναλωσίμων (όπως δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων για επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα): 15%
   • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων): 30%
   • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας: 12.000€
   • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού: 20% ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας
   • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας: 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας

    

   Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

    Όροι και Προϋποθέσεις

      I. Εισοδηματικά κριτήρια
    Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:
    Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 και 2013 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015, τις 22.000€ για ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για οικογενειακό εισόδημα.
    Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 και 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000€.
     

    II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν
    Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/ επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

     

    ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

     

    IV. Για τους ανέργους ή μισθωτούς, να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

    • Θες να δημιουργήσουμε και να καταθέσουμε δωρεάν το φάκελό σου;

     Δήλωσε συμμετοχή χωρίς καμία δέσμευση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για τα επόμενα βήματα!

    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

     Για οποιαδήποτε ερώτηση έχεις, επικοινώνησε μαζί μας!

     Αργούς 148, 104 41, Αθήνα

     info@espaonline.gr

     (+30) 211 012 7957

     Ώρες: 09:00 - 17:00

     All Posts
     ×